Silhouettes of a diverse group of people

در جهان هر کس دیدگاه خودش را دارد.

 • این دیدگاه ها توسط محیط ، فرهنگ و چگونه گی ارتباطات ما با دیگران شکل می گیرند.

 • دیدگاه های ما می توانند تحت تأثیر جغرافیه، نژاد، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و همچنان بسیاری از عوامل دیگر قرار گیرند.

 • یک گروه ، در آموزش یا هر محیطی ، زمانی قوی تر است که در آن افراد بتوانند با دیدگاه های مختلف به طور موثر با هم تعامل و ارتباط برقرار کنند.

برنامه درسی مرجعی است که به شما در مورد یک دوره آموزشی معلومات میدهد که شامل کار، منابع و روش های مورد استفاده برای یادگیری می باشد.

سرنخ‌هایی در برنامه درسی وجود دارد که به شما کمک می‌کند ببینید آیا این دوره آموزشی دیدگاه‌های متنوعی را در خود جا داده است

Cartoon stick figure thinking

مهارت ارتباطات بین فرهنگی

درک و احترام به دیدگاه های مختلف با مهارت پذیرش فرهنگها مرتبط است. فردی با مهارت پذیرش فرهنگ ها دارای خصوصیات ذیل است:

داشتن آگاهی، دانش ،مهارت و حساس بودن.

Quiz

یک مدیر با مشکلی در بخش خود روبرو میشود. کدام یک از مشکلات زیر به احتمال زیاد با مهارت پذیرش فرهنگها برطرف می شود؟

مزایای مهارت ارتباطات بین فرهنگی

A crowd of cartoon people communicating with each other through speech bubbles

افرادیکه دارای مهارت ارتباطات بین فرهنگی هسنتد بیشتر قادر میباشند که:

 • به طور موثر با دیگران ارتباط برقرار کنند.

 • دیدگاه های دیگران را در نظر بگیرند

 • پاسخ مودبانه بدهند

 • به ایده ها گوش بدهند

 • انعطاف پذیر باشند

گنجانیدن دیدگاه های متنوع در یادگیری مهم است زیرا:

 • تفکر انتقادی را بهبود می بخشد

 • دانش آموزان را برای شهروند بودن آماده می کند

 • خلاقیت را رشد می دهد

 • شایستگی و آگاهی اجتماعی ایجاد می کند

A group of silhouettes of people circled around a globe

چگونه می توانم بفهمم که یک دوره آموزشی دیدگاه های متنوعی را در خود جا داده است؟

به مطالب، فعالیت ها وبرنامه های دوره نگاه کنید.

آیا آنها:

 • بیانگر فرهنگ‌ها یا تجربیات مختلف می‌باشند؟

 • از دانش آموزان میخواهند تا در مورد ایده ها، دیدگاه ها و تجربیات دیگران بیاموزند؟

 • دانش آموزان را تشویق به ارزیابی و درک دیدگاه های متفاوت در مورد محتوا می کنند؟

 • در بحث‌ها، به زبان و عقاید دیگران احترام گذاشته میشود؟

 • از دانش آموزان میخواهند تا یک موضوع را از منظرهای متعدد بررسی کنند؟

 • از خواندن مطالب چندین نویسنده با پیشینه های مختلف در مورد یک موضوع استفاده میکنند؟

فعالیت هایی را بررسی کنید که:

 • از دیدگاه های مختلف حمایت می کند

 • فرهنگ ها و انتظارات دیگران را معرفی میکند

 • درباره زمینه ها و اهداف مشترک مذاکره میکند

 • کشف ایده ها و تجربیات جدید را تشویق میکند

A group of diverse people posing under the text

Quiz

کدام یک از دوره های آموزشی ذیل به احتمال زیاد شامل دیدگاه های متنوع است؟ یکی که بر روی این موارد تمرکز دارد:

انجام دهیم

آیا برنامه درسی شما در خود دیدگاه های زیادی را جا داده است؟ که عبارت اند از:

اگر نه، با استاد خود صحبت کنید و پیشنهاداتی را که باعث بهبود روند آموزش میشود را ارائه دهید.

Diversity + intercultural competence = inclusion

به یاد داشته باشید، توسعه مهارت ارتباطات بین فرهنگی فقط برای صنف های درسی نیست - این یک مهارت ارزشمند در زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی شماست! اولین قدم برای یادگیری قرار گرفتن در شرایطی است که نیاز به توسعه این مهارت دارد که می تواند از طریق یک صنف درسی اتفاق بیفتد، اما تسلط بر این مهارت، به یادگیری مادام العمر ضرورت دارد!

images by Geralt on Pixabay.com

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte