ما هر روز چالش های زیادی را تجربه می کنیم، و نحوه واکنش ما به موقعیت هایی که در آن قرار می گیریم ممکن است باعث شود کنترول خود را از دست بدهیم، دیگران احساس بدی داشته باشند، و حتی باعث شود ما نیز نسبت به خود احساس بدی داشته باشیم.

درک تفاوت بین عواطف و احساسات اولین گام برای بدست آوردن کنترول بر واکنش های ما به خصوص در موقعیت های استرس زا است.

آیا می خواهید کنترل بیشتری بر واکنش های احساسی خود داشته باشید؟

بیایید! اولین قدم را بردارید. ادامه مطلب شما می توانید آن را انجام دهید!

Byte Author Uploaded Image © Can Stock Photo / yelet

نظریه تکاملی احساسات ...

اولین قدم برای تمایز بین عواطف و احساسات این است که بفهمیم چرا احساسات داریم.

بر اساس نظریه تکامل، احساسات ما به ما کمک می کند تا زنده بمانیم و با محیط خود سازگار شویم.

هیچ احساسی قوی تر از عشق مادری نیست، یک مادر ممکن است عمیق ترین عشق را نسبت به نوزاد بی پناه خود احساس کند ..." چارلز داروین

نظریه احساس جیمز-لنگ

تئوری احساس جیمز-لانژ به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه یک محرک می تواند باعث شود که فردی یک واکنش فیزیولوژیکی و به دنبال آن یک احساس را تجربه کند.

واژگان

  • محرک: یک رویداد بیرونی که اتفاق می افتد و باعث واکنش فیزیکی محرک (pl) می شود.

  • فیزیولوژیکی: مربوط به نحوه عملکرد بدن موجودات زنده است.

تمایز بین عواطف و احساسات

واژگان

نتیجه: نتیجه یا اثر یک عمل، موقعیت و غیره.

در اینجا با تفاوت بین عواطف و احساسات آشنا شوید. با آگاهی از واکنش هایتان نتیجه بهتری به بگیرید.

Photo by Tengyart on Unsplash عکس از Tengyart از وبسایت آنسپلش

Quiz

Imagine that Tom has had a very busy day and is stressed out. When he is shopping for groceries, he sees a shopper run into his cart. It was an accident, but Tom is ready to yell at the shopper for his carelessness. What will help Tom gain control?

انجام دهیم

هیچ زمانی بهتر از زمان حال برای برداشتن اولین قدم برای کنترل احساسات خود وجود ندارد!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte