از انتقال اطلاعات است

• در انگلیسی کلمه communication از معنی اساسی شریک ساختن معلومات تا معنی انتشار امراض استفاده می شود.

• ارتباطات عبارت از انتقال اطلاعات است .

• ارتباطات عبارت از تبادل نظریه، حقایق و درک ها که منجر به تفاهم عامه گردد بنام ارتباطات یاد می شود.

• ارتباطات :- که معلومات به درستی ارسال٬ دریافت و فهمیده شود.

چرا ما ارتباط برقرار میکنیم

راوابط اجتماعی

• تا مفکوره ها و نظریات خود را با دیگران شریک کنیم.

•از دیگران معلومات حاصل کنیم.

• فیدبک یا بازدخورد را برای دیگران ارایه دهیم .

• راوابط اجتماعی را انکشاف دهیم.

• قدرت و تاثیر را به دست آوریم .

Quiz

چرا نه میتوانیم ارتباط اجتماعی برقرار کنیم؟

عناصر ارتباطات

شروع: ارتباط از زمانی آغاز می شود که یک منبع بیانیه را آغاز کند .

بازده یا فیدبک: پاسخ گیرنده به منبع ارسال می شود بازخورد را تشکیل می دهد.

کانال: کانال منبع (فرستنده) و گیرنده (شنونده) را متصل می کند.

موقیعت: مکان یا محلی است که در آن یک ارتباط رخ می دهد.

هدف:  دو طرف به درک متقابل برسند.

بیان: از توانایی انتقال یا برقراری ارتباط تشکیل شده است.  تسلط٬ وضوح و قابل فهم بودن بیان٬ راهی برای ایجاد ارتباط موثر است.

زبان: مهمترین عنصر ارتباط است.

Quiz

موانع رسیدن به درک متقابل چیست؟

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات نظر به کانال ارتباطی:

  1.         شفاهی

  2.   غیر شفاهی

انواع ارتباطات از نظر سبک و هدف :

  1.        ارتباطات رسمی

  2.     ارتباطات غیر رسمی     

Photo by Headway on Unsplash عکس از Headway از وبسایت آنسپلش

زمانی را که ما در ارتباط مصرف می کنیم:

۱: نوشتاری  ۹٪

۲: مطالعه کردن  ۱۶٪

۳: گفتن  ۳۰٪

۴: شنیدن  ۴۵٪

انجام دهیم

• ارتباطات در همه جا همه وقت اطراف ما اتفاق می افتد٬ و ما تقریبا ۷۰٪ وقت خود را در دریافت و یا ارسال پیام ها مصرف می کنیم.

بخاطر داشتن ارتباط موثر

۱: پر انرژی باشید

۲: به نکات منفی در روابط اجتماعی پایان دهید

۳: هر کاری را با علاقه و عشق شروع کنید

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

.من اطمینان دارم می‌توانم آنچه را که آموخته‌ام به کار گیرم

.من این درس را به دیگران توصیه می کنم

Connect with Rumie learners

Browse more content and join a supportive community!


- Discord Member

This Byte has been authored by

NI