از انتقال اطلاعات است

• در انگلیسی کلمه communication از معنی اساسی شریک ساختن معلومات تا معنی انتشار امراض استفاده می شود.

• ارتباطات عبارت از انتقال اطلاعات است .

• ارتباطات عبارت از تبادل نظریه، حقایق و درک ها که منجر به تفاهم عامه گردد بنام ارتباطات یاد می شود.

• ارتباطات :- که معلومات به درستی ارسال٬ دریافت و فهمیده شود.

چرا ما ارتباط برقرار میکنیم

راوابط اجتماعی

• تا مفکوره ها و نظریات خود را با دیگران شریک کنیم.

•از دیگران معلومات حاصل کنیم.

• فیدبک یا بازدخورد را برای دیگران ارایه دهیم .

• راوابط اجتماعی را انکشاف دهیم.

• قدرت و تاثیر را به دست آوریم .

Quiz

چرا نه میتوانیم ارتباط اجتماعی برقرار کنیم؟

عناصر ارتباطات

شروع: ارتباط از زمانی آغاز می شود که یک منبع بیانیه را آغاز کند .

بازده یا فیدبک: پاسخ گیرنده به منبع ارسال می شود بازخورد را تشکیل می دهد.

کانال: کانال منبع (فرستنده) و گیرنده (شنونده) را متصل می کند.

موقیعت: مکان یا محلی است که در آن یک ارتباط رخ می دهد.

هدف:  دو طرف به درک متقابل برسند.

بیان: از توانایی انتقال یا برقراری ارتباط تشکیل شده است.  تسلط٬ وضوح و قابل فهم بودن بیان٬ راهی برای ایجاد ارتباط موثر است.

زبان: مهمترین عنصر ارتباط است.

Quiz

موانع رسیدن به درک متقابل چیست؟

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات نظر به کانال ارتباطی:

  1.         شفاهی

  2.   غیر شفاهی

انواع ارتباطات از نظر سبک و هدف :

  1.        ارتباطات رسمی

  2.     ارتباطات غیر رسمی     

Photo by Headway on Unsplash عکس از Headway از وبسایت آنسپلش

زمانی را که ما در ارتباط مصرف می کنیم:

۱: نوشتاری  ۹٪

۲: مطالعه کردن  ۱۶٪

۳: گفتن  ۳۰٪

۴: شنیدن  ۴۵٪

انجام دهیم

• ارتباطات در همه جا همه وقت اطراف ما اتفاق می افتد٬ و ما تقریبا ۷۰٪ وقت خود را در دریافت و یا ارسال پیام ها مصرف می کنیم.

بخاطر داشتن ارتباط موثر

۱: پر انرژی باشید

۲: به نکات منفی در روابط اجتماعی پایان دهید

۳: هر کاری را با علاقه و عشق شروع کنید

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte