چند بار اصطلاح تغییر آب و هوا را شنیده ایید؟

در مورد انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) چطور؟

احتمالاً با این دو اصطلاح برخورد کرده اید، اما آیا آنها یا ارتباط آنها را مشخص می کند؟

انتشار گاز های گلخانه‌ای عامل اصلی تغیر اقلیم است.

و شهر ها عامل اصلی تولید گاز های گلخانه ای است.

شهرها مسئول تقریباً 70 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان هستند.

انتشار گاز های گلخانه ای چیست ؟

 • با سوزاندن سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای در جو منتشر می شود.

 • انتشار گازهای گلخانه ای به اثر گلخانه ای کمک می کند، روندی که در آن گرمای خورشید در اتمسفر محبوس می شود و دمای زمین را افزایش می دهد.

  Flaticon Icon

  یکی از گلخانه ای ها کاربن دای اکسایدایت (co²) منبع ۷۵ درصد انتشار گاز در جهان است

این چگونه به شهر ها مربوط میشود؟

انرژی عمده ررا در انتشار گازهای گلخانه ای دارد. این بزرگی از شهرها را تشکیل می دهد. آن شامل:

 • انتشارات صنعتی

 • حمل و نقل

 • ساختمان ها

این بخش از سوخت های فسیلی ، منابع انرژی انرژی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی استفاده می کند.

Byte Author Uploaded Image

چگونه شهر ها کمک میکنند؟

Flaticon Icon

 • افزایش بهره وری انرژی

 • تبدیل به انرژی الکتریکی برای حمل و نقل؛ ساختمان ها، و بعضی فعالیت های تولید، مصرف و ضایعات

Quiz

؟شهر ها از طریق کدام یک از بخش های زیر میتواند به کاهش انتشار و تولید گاز های گلخانه ای کمک کنند

شهر های پیشرو دیگر

40 سی گروهی متشکل از 97 شهر، حمل و نقل عمومی برای هدفمندی و تعیین اهداف گل برای انتشار گازهای خانه ای در و انتقال رای پذیرفته شده است. ساختمان و بخش ها و فعالیت های تولید، مصرف و ضایعات.

Flaticon Icon

"C40: برنامه ساخت انرژی 2020" یک نمونه است. این کار برای بهبود بهره وری انرژی در زیر موارد است:

 • ساختمان های موجود: از طریق مقاوم سازی

 • ساختمان های جدید: با برنامه ریزی ساختمان های کم مصرف و ساخت و ساز با مواد سبز و با تولید کم کربن

شهر های بیشتر در پیشرو راه

Flaticon Icon

از شهرها وسایل حمل و نقل و انتقال و انتقال و انتقال کم کربن را در اولویت می تواند تا خرید و استفاده از وسایل نقلیه را کاهش دهد:

اشتراک سواری میکرو ترانسیت

اتوبوس و وسایل نقلیه برقی

دوچرخه و اسکوتر

پی روی

Flaticon Icon

از شهرها در تغییر شیوه های خرید هستند، به عنوان برخی از عمده مواد غذایی که برای مدارس و سازمان های شهری و سایرین خرید می کنند. چند نمونه:

مدارس شهر نیویورک برنامه « دوشنبه بدون گوشت » را اجرا کردند

بیش از 210 شهر عضو پیمان غذایی شهری میلان، برنامه هایی را برای ترویج کشاورزی شهری - کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از حمل و نقل مواد غذایی از راه دور توسعه دادند.

ما همه با هم هستیم.

Flaticon Icon

به رهبرانی رأی دهید که در شهر شما برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام خواهند کرد.

به گفته شهردار سابق نیویورک و رئیس هیئت مدیره C40، مایکل بلومبرگ:

به رهبرانی رأی دهید که علم را می پذیرند و اهمیت این چالش را می شناسند. با مقامات منتخب خود تماس بگیرید و هوای پاک و آب را مطالبه کنید. گفتگوهایی را در جامعه خود در مورد اینکه چرا مبارزه با تغییرات آب و هوایی به سلامت عمومی و اقتصاد کمک می کند - و اگر اقدامی نکنیم، از دست خواهیم داد، شروع کنید. و اقدامات کوچک - مانند تغییر به لامپ های کارآمدتر و رنگ آمیزی سقف ها به رنگ سفید - کمک میکند.

انجام دهیم

اکنون که یک دسته دارید:

مبانی تغییرات آب و هوایی

انتشار گازهای گلخانه ای

نقشی که انتشار گازهای گلخانه ای در مراکز شهری ایفا می کند

اقداماتی که شهرها برای کاهش ردپای کربن خود انجام می دهند

چگونه شما به عنوان یک شهروند می توانید به اقدامات شهرها کمک کنید

فقط با درگیر شدن در این بایت، شما یک شرکت فعال در یک جنبش جهانی تغییر هستید!

افزایش آگاهی در مورد تغییرات آب و هوایی می تواند بسیار کمک کند، بنابراین این بایت را با یکی از اعضای خانواده، یک دوست یا یک همکار به اشتراک بگذارید و آنها را برای هدف جمع آوری کنید!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte