Byte Author Uploaded Image

Byte Author Uploaded Image

کلید سوالات

هنگامی که یک ایمیل را ارسال میکنید، موارد زیر را به یاد داشته باشید.

چی کسی این ایمیل را خواهد خواند ؟ مشتری ، همکار ، دوست و غیره .

شما چرا این ایمیل را ارسال میکنید ؟ بخاطر اشتراک گذاشتن معلومات ؟ و یا بخاطراینکه ضرورت است ؟

آیا ایمیل شما به یک پاسخ فوری نیاز دارد؟ اگر بلی ، واضح سازید.

آیا این ایمیل بشکل نامه الکترونیکی بنظر میرسد؟ ایمیل ها برای فروش، فرستنده های نامعلوم، شخصی نبودن، وغیره

تیتر

جواب تا قبل از ساعت 4 بعد از ظهر داده شود _ پروژه تصویب فروشات

فرستنده: حسابدار

چرا این موثر است؟

  • عملکرد مورد نیاز از گیرنده را برجسته میکند.

  • به پروژه مرتبط ارجاع میدهد.

  • شامل یک مفهوم یا موضوع ضروری میشود.

تیتر موضوع درخواست کار

 

هماهنگ کننده حساب-Nike - Ref - # 34573_fatima knight

فرستنده: درخواست کننده وظیفه 

چرا این موثر است؟

• واضح به موضوع است. 

• ساده و واضح بنویسید تا قابل فهم تر بشود.

• شامل معلومات های خواسته شده میباشد. 

نمونه تیتر برای بازاریابی

اوه,🙃نسخه مورد استفاده شما در حال اتمام است

فرستنده: آریا هراتی

این ایمیل دو هفته قبل که یک مشتری ضرورت داشت تا یک نسخه را باز سازی نماید و وقتی که نسخه وی در حال انقضا است فرستاده شده بود .

چرا این موثر است؟

• با ارسال یک ایمیل در زمان مناسب ، پارکر محتاطانه چانس خود را افزایش داد که این ایمیل مربوط گیرنده باشد.

• لحن مناسب و دوستانه ای برای ارتباط با گیرندگان دارد.

نمونه تیترها

پیگیری

• دیدن کردن از فضای نمایشگاه

• قسمی که وعده داده شده بود: معلومات حمایت خیریه

• پیگیری مجدد: پلان بازاریابی شما

• حساب درآمد مورد نظر

• خوشحال شدم از ملاقات با شما در نتوورکینگ شب گذشته

• قهوه رایگان برای مشاوره بازاریابی میل میکنید؟

• دوباره لمس کردن پایه: ارزیابی تمیز کردن حفره ها

تشکر

• تشکر از بازدید شما !

• تشکر از شرکت کردن شب در باغ وحش

• ما حمایت شما را قدردانی میکنیم

• تشکر خاص از CEO

• jodi! تشکر از تحفه شما

• خوشحال شدم از ملاقات با شما دیروز

• تشکر از ملاقت

• تشکر!

یاد آوری حواداث:

• یادآوری: برای یک ماموریت با هم ملاقات کنند

• یاد آوری کارگاه: نحوه ساخت از سر گرفتن یا روزمه

• یاد تان نرود تا از coupon تان استفاده کنید

• کارت تحفه شما رو به اتمام است

• حادثه فردا مه امروز ثبت نام کردم

• برای فردا صبر نمیتوانم!( ایا شما ثبت نام کردید؟)

مرور درخواست :

• ما را در Yelp بازدید کنید! از لبخند دندان پزشکی راضی استید؟

• چطور بود خدمات شما در در ZenSpa

  • تشکر از دیدن شما!

•اینجا یک لینک است تا بازدید تان را ارائه کنید

•لطفا شریک بسازید تجربه های تان را با ما

• بیایید با هم دوست باشیم_لایک و بازدید کنید از فیسبوک

• چگونه ما این را انجام دادیم؟ ما را کمک کنید تا ما شما را کمک کنیم .

انجام دهیم

یک تیتر موثر میتواند تفاوت بزرگی بسازد

از لغات کلیدی، آشنا، کوتاه و ساده استفاده کنید.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte