با انگیزه ماندن در یک بحران آسان نیست، به خصوص زمانی که همه چیز را از دست داده باشید.

ساختن دوباره چیزی و شروع سفر از صفر کار آسانی نیست، به خصوص زمانی که یک و تنها دستاورد خود را از دست داده‌باشید.

مردم هرگز درک نمی‌کنند زیرا آنها هرگز با اینگونه شرایط روبرو نشده اند در دنیایی امروزی همه به فکر خود اند و به کارهای خود اهمیت می‌دهند، فقط در صورتی که به نحوی به نفع آنها باشد به شما کمک می‌کنند. پس در این دنیای بی رحم، شما باید نجات دهنده زندگی خود باشید.

Girl staring at the sky

سه قانون موفقیت

من معتقدم که سه قانون برای موفقیت وجود دارد.

  • به خودت باور داشته باش

  • قهرمان خودت باش

  • به رویاهای خود ایمان داشته باشید

قهرمان خودت باش

چرا مهم است که خودتان قهرمان خود باشید. من می‌خواهم این را با یک داستان کوتاه توضیح دهم.

زمانی بود که من کاملا باور به خود رااز دست داده بودم و به پنجره نگاه می‌‌کردم در همین زمان پرنده‌ای را دیدم که به سختی روی پنجره ایستاده‌بود، متوجه شدم که پرنده پا ندارد، و پایش قطع شده، اما باز هم با یک پا ایستاده بود. من متوجه شدم که اگر خودت را آنگونه که هستی نپذیری و از منابعی که داری استفاده نکنی هیچکس هرگز تو را نمی‌پذیرد.

موفقیت

بنابراین هر بار که فکر می‌کنید به حد خود رسیده‌اید فقط به آن پرنده با پای شکسته فکر کنید که او هر روز جرئت ایستادن را دارد پس هرگز تسلیم نشوید.

موفقیت فقط به سراغ افرادی می‌آید که جرئت غلبه بر ترس ها را داشته باشند و ناراحتی را بپذیرند.

انجام دهیم

Flaticon Icon

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte