امروزه ضرورت ايجاد تغيير و نوآوري شناخته شده و هيچ یک جامعه ای نمي تواند به مدت طولاني نسبت به نوآوري بي توجهي نشان دهد و واقعيت اين است كه وجود تغيير در جامعه مشهود است و افراد جامعه بايد با شهامت، نوآوري ها را بپذيرند و بدانند كه نظام پیشرفت و تکامل وابسته به تغيير و نوآوري است.

ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به طور طبيعي دائماً در حال تغيير و تحول است و اگر بگوئيم كه بزرگترين مسأله اي كه هر جامعه با آن روبروست، مسألة تغییر است زياد تند نرفته ايم، پذيرش تغيير در دنياي متحول كنوني از بزرگترين عوامل دوام و بقاي جامعه است.

عوامل تغییر در جامعه

همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می کند. این فکتور ها در حقیقت به منظور آوردن تغییرات در جامعه اند.

۱. ترقی و تکامل جامعه

۲. بهتر شدن کیفیت زنده گی مردم جامعه که میتواند مسایل فقر ، بیکاری و امثال آنرا دربرگرفته و تعویض این شرایط به شرایط بهتر باشد.

۳. کسب رضایت مردم جامعه

۴. همگام شدن با دنیا و مردم دنیا

۵. تحولات فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در تغییر جوامع رول اساسی دارد.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash عکس از Priscilla Du Preez از وبسایت آنسپلش

Quiz

کدام یک از موارد زیر باعث تغییر در جامعه میشود؟

بررسی مثبت بودن تغییرات

ما همیشه سخن از تغییرات در جامعه میزنیم اما یک مسله مهم در آوردن تغییرات در جامعه مثبت بودن این تغییرات میباشد. برخی مسایلی که بر مثبت بودن تغییرات در جامعه کمک مینمایند.

 قرار ذیل اند:

۱. پایداری تغییر:  یکی از مهمترین فاکتور ها در تغییر جامعه است. که باید تغییر بتواند تا یک زمانی مورد تائید افراد آن جامعه باشد.

۲. مطابق شرایط حال:  این نیز مانند پایداری یکی دیگر از فکتور های مهم در تغییر جامعه است. که در کسب رضایت و ارتقاء زنده گی مردم جامعه نقش بارز دارد.

مدیریت اثر بخش بودن تغییر

 

تغییر در جوامع بعضی اوقات میتواند غیر مترقبه و منتظره بوجود آید که کنترول و مدیریت این تغییرات یک امر ضروری است. مدیریت تغییر شامل فرآیندها، ابزار و تکنیک‌هایی است که برای مدیریت جنبه فردی و اجتماعی تغییرات و دستیابی به نتایج مطلوب مورداستفاده قرار می‌گیرد. اینجاست که به بیان پنج فعاليت  ضروري  براي مديريت تغيير اثر بخش می پردازیم:

1) ايجاد انگيزه براي تغيير در جوامع

2) ايجاد تصويري از آينده مطلوب مورد نظر

3) ايجاد نوعي حمايت اساسي از تغيير اثر بخش

4) تعيين مديريت گذار از وضع موجود به وضع مطلوب

5) پایبندی به تغییرات

انجام دهیم

برای پذیریش تغییر مثبت واثرگذار در جوامع بعضاً باید خطر را پذیرفت اما تا حد توان تلاش برای ایجاد بهترین تغییر کرد.

تغییر در جامعه را به عنوان یک مسله بی ارزش نباید تمثیل کرد بلکه به آن توجه جدی مبذول کرد.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte