آیا می دانید انعطاف پذیری آینده کار است؟

در واقع ۴۰٪ کارگران در استرالیا گفتند که کارهای  غیر انعطاف پذیر را رد میکنند. در یک محل کار انعطاف پذیر نیازهای شما و کارفرمای شما برآورده می شود. انعطاف پذیری  درمحل کار یک استراتژی پیروزی است که همه چیز در موردسازگار بودن و نحوه کار را دربدارد.

تشخیص انعطاف پذیری در کار

کارمندان انعطاف پذیر:

Byte Author Uploaded Image  

۱. هرگز نگوید این وظیفه من نیست

۲. برنامه کاری تان را طوری که بتوانید تا نا وقت کار و کار ها را زود تمام کنید تنظیم کنید

۳. مهارت های جدید بیاموزید

۴. وقتی  اگر همکار تان مریض است کارها و یا مسولیت های ان را انجام دهید

۵. توجه به  اهداف های کمپنی  داشته و برای پیشرفت ان تلاش کنید

۶. برنامه ها و یا آجند های روز را مطابق ضرورت میتوانید تغییر دهید

کارفرمایان انعطاف پذیر

Byte Author Uploaded Image

 ۱. برنامه ها را مطابق به نیاز های کارمندان تنظیم کنید.

۲. به کارمندان تان که پیشنهاد های مثبت میدهند اجر یا پاداش دهید.

۳. سطح نظارت  کار ها را مطابق به نیاز های کارمندان تنظیم کنید.

۴. با کارمندان بصورت انفرادی  دیده وصحبت کنید.

۵. برای تمرین و یا کار های داوطلبانه برای ایشان وقت مرخصی و اضافی بدهید.

برنامه ریزی انعطاف پذیر

برنامه ریزی انعطاف پذیر

۱. انعطاف پذیری در وقت میتواند یک استراژی خوب برای شروع و ختم کار ها در طول روز باشد.

۲. کار از راه دور به معنای آن است که هیچ وقت به دفتر نیا یید و یا فقط به چند روز محدود دفتر بیایید.

۳. برنامه های  متراکم  می  تواند شامل کارکردن  سه روز ۱۲ ساعته یا چهار روز ۱۰ ساعته نسبت به پنج روز ۸ ساعته باشد.

۴. کارمندان نیمه وقت میتوانند در یک وظیفه شریک شوند.

Quiz

انعطاف پذیری به معنی‌چیست؟

مزایایی انعطاف پذیری در کار

Byte Author Uploaded Image

برای شما

۱. بهبود تعادل کار و زنده گی

۲. افزایش رضایت شغلی

۳. بهبود روحیه

۴. ارايه بیشتر به کارفرما به معنی افزایش فرصت هاست.

برای کارفرمای شما

۱. وفاداری کارمندان را بهبود بخشید

۲. در آمد را افزایش دهید

۳. پیشرفت تجارت میتواند به جذب استعداد ها کمک کند.

Quiz

فایده اصلی انعطاف پذیری در کار چیست؟

انجام دهیم

حالا شما آموختید که چگونه میتوانید انعطاف پذیری در محل کار تان را تشخیص دهید،

کدام راه های دیگر برای سازگار شدن با محل کار شما هستند؟

اگر شما یک مدیر هستید آیا شما تمرینات تیم را تنظیم کرده میتوانید؟

اگر شما یک کارمند هستید، آیا شما میتوانید پیشنهاد یک رویکرد انعطاف پذیر را به مدیر ارائه دهید؟

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte