بنداژ را از دست کودک خود می‌کنید بدون اینکه هنوز به دستش چسبیده و برایش درد آور است. به همین خاطر فرزندتان به شما اجازه نمی‌دهد که دوباره او را لمس کنید.

بخاطر این حادثه ممکن است فرزند تان در اعتماد به شما دچار مشکل شود.

مرد از پسر درخواست میکند خود را رها کند. بیا پسرم،قانون اول; به هیچکس اعتماد نکنید

نا امید نشوید! شما میتوانید به تدریج اعتماد کودک تان را دوباره بدست آورید.

علت را پیدا کنید

کودکان خردسال معمولا به والدین خود در هر کاری اعتماد میکنند. برای شناسایی اینکه چه کاری اعتماد آن ها را میشکند, اعمال گذشته خود را بررسی کنید.

کدام اعمال یا حرفها سبب از بین رفتن اعتماد آنها میشود؟

کودک زبانش را بیرون کرده. Photo by Hunter Johnson on Unsplash

فعالانه گوش کنید

  • کوشش کنید. احساسات پشت حرفهای ایشان را درک کنید. برای مثال: وقتی یک کودک خردسال میگوید, "کنار من نیا" آزرده نشوید. عمیق تر فکر کنید تا بیشتر بدانید.

  • آنها شاید قادر نباشند ترس و نگرانی خود را واضح بیان کنند. شاید منظور شان این باشد، "خوشم نیامد که بنداژ را ناگهان کندی، "من از گذاشتن بنداژ نو میترسم."

  • سوالات مربوط را از آنان بپرسید. "آیا در گذاشتن بنداژ نو ترسیدی؟" معذرت میخواهم. این بار قبلش ازت میپرسم.

Woman wearing giant ears.

نکات ذیل را عملی کنید

با اعمال تان نشان دهید که کودک تان میتواند به شما اعتماد کند.

Flaticon Icon همیشه حقیقت را بگویید. قبول کنید تا به کودک تان دروغ نگویید، تا طفل تان مجبور نباشد برای گرفتن منظورتان برای بار دوم فکر کند.

Flaticon Icon به وعده هایتان عمل کنید. تعهداتی بدهید که به آن عمل میتوانید. کودک‌تان باید بداند که میتواند به شما وابسته باشد تا آنچه را که میگویید انجام دهد.

Flaticon Icon

به آنها وقت بدهید. به کودک‌تان وقت بدهید تا به تدریج دوباره به شما اعتماد پیدا کند. بی صبر بودن تان ممکن سبب دوری بیشتر کودک تان از شما شود.

Flaticon Icon تشویق شان کنید. به کودک تان کمک کنید تا بفهمد که شما کنار او هستید، و به او فرصت بدهید که اعتمادش را دوباره پیدا کند.

اعتماد ساز باشید

تیا دختر تریشا هفته گذشته کودکستان رفتن را شروع کرد. تریشا در تلاش است تا مشاغل جدید، بازسازی خانه و فرزند پروری را مدیریت کند.

تیا در کودکستان گفت "من از مادرم متنفرم،" تریشا چه کاری میتواند بکند تا به او اعتماد کند و به او بگوید چرا ناگهان چنین احساسی دارد؟

Flaticon Icon الف) گوش هایش را باز نگهدارد بدون اینکه قهر شوند یا توهین کنند.

Flaticon Icon ب) نسبت به شرایط صادق باشد و به قول خود عمل کند تا وقت بیشتر را صرف‌شان کند.

Flaticon Icon ج) برای درک بیشتر احساسات تیا از او سوال بپرسد.

Flaticon Icon د) سریعا با مشکل کنار بیاید، تا بتواند به کار برگردد.

سوال

.ترکیب درست از کار های را که تریشا باید انجام بدهد انتخاب کنید

انجام دهیم

Flaticon Icon

برای فهم بیشتر اینکه با انجام چه کاری میتوانید اعتماد کودک تان را بدست آورید و حفظ کنید:

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده