تنظیمات

ترجیحات‌تان را تنظیم کنید

نمایه

نمایه برنامه Rumie-Learn را تغییر دهید.

تنظیمات سیستم

داده‌های استفاده

تاریخچه، موارد دلخواه و ترجیحات مرور شده خود در رومی آموز را پاک کنید.

دسترسی

اولویت ابزارهای دسترسی خود را تنظیم کنید.