آیا تابه حال گاهی احساس کردید که چیز هایی است که شما هرگز نمی فهمید؟ آیا تغییر مدوام شما را ترک میکند تعجب میکنید که آیا می توانید تحولات پیرامون یاد گیری خود را و ایده های جدید خود را بپذیرید؟مهارت ها یا شرایط میتواند بسیار استرس زا باشد.خبر خوب این است که میتوانید طرز فکر خود را تنظیم کنید از دانستن -همه چیز برای یاد گیری - همه چیز.

Photo by Stanislav Kondratiev on Unsplash

.

بلی,تغییر از یک ذهنیت ثابت به یک ذهنیت رشد امکان پذیر است.

ذهنیت ثابت در مقابل رشد

یک طرز فکر ثابت اغلب از مشکلات و درگیری ها جلوگیری میکند و انتقاد را شخصا می گیرد: مردم بر این باورند که هوش و استعدادهای اولیه آنها از ویژگی های ثابت است. ذهنیت رشد مشکلات را به عنوان فرصتی برای یاد گیری در نظر می گیرد:مردم خود را درک میکنند که استعدادها و توانایی ها را میتوان با تلاش و پشتکار پرورش داد. 

سوال

:با ذهنیت آگاه، موانع عبارتند از

شما طرز فکر خودتان نیستید.

داشتن یک ذهنیت ثابت یا آگاه یک ویژگی نیست. شما با یک ذهنیت تعریف نمی شوید .

ذهنیت دیدگاهی است شما را در روبروی تان به چالش یا موضوع می آورد.هر دویش میتواند در یک شخص وجود داشته باشد.این بستگی به موقعیت دارد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.چه طرز فکری در مورد پول و تکنولوژی دارید؟بپرسید:از نقطه نظر من در حال بررسی هستم؟چگونه دیدگاهی من بر احساس من تاثیر میگذارد.

Byte Author Uploaded Image عکس از llya pavlovدرunsplash

Byte Author Uploaded Image عکس از llya pavlovدر unplash

تغییر به عنوان چالش

اگر در اثر تغییر احساس استرس می کنید,تفاوت بین این دو نوع پریشانی استرس را بدانید,اصطلاح اشناتر,مرتبط با تهدید اما eustress تغییر می کند,استرس مفید کمتر شناخته شده است ,تغییر را به عنوان یک چالش درک میکند..

اتخاذ یک طرز فکر رشد به معنای دیدن تغییر است نه تهدید.

Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash

ذهنیت ها در عمل

در اینجا توضیح دیگری و نمونه های از هر دو طرز فکر است :

ما این طرز فکر را در سنین جوانی پرورش می دهیم روی رفتار ما تاثیر می گذارد رابطه ما با موفقیعت و شکست و در دراز مدت و شادی ما.

Byte Author Uploaded Image

یک ذهنیت رشد از یاد گیری به عنوان سفری برای بهبود مستمر استقبال می کند.

سوال

Companies look for employees with a growth mindset because:

انجام دهیم

پیشرفت به اندازه رشد اهمیت دارد.همیشه:از نظر جایی که میروید .اکنون در کجا هستید.

  • چگونه به عنوان یک فرد رشد میکنم؟

  • چگونه به عنوان یک گروه رشد میکنیم؟

را به پایان جملات خود اضافه کنید"add" yat. چی کاری نمی توانی انجام دهی ؟ این درب را برای احتمال باز می گذارد.

Photo by Jan Tinneberg on Unsplash

اگر با چالشی مواجه شدید,یک طرز فکر رشد را در پیش بگیرید و ببینید که به کجا می روید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده