ایا شما گاهی خواسته اید:

  • باختن وزن؟

  • پس انداز نمودن پول؟

  • ترفیع گرفتن؟

  • یاد گرفتن یک مهارت جدید؟

  • کامیاب شدن در امتحان؟

  • سپری کردن وقت بیشتر همرای فامیل؟

اینها همه نمونه هایی از اهداف کوتاه مدت و‌ دراز مدت هستند که می توانید برای انگیزه و پیشرفت برای خود تعیین کنید!

اهمیت تعیین اهداف

موفقیت یا خوشبختی به ندرت در دامان انسان می افتد. بنابر این وقتی می خواهیم به چیزی برسیم، هدف تعیین می کنیم. و زمانی بیشترین موفقیت خواهید داشت که اهداف SMART(هوشمند) كنيد!

SMARTاهداف

برنامه ريزي ويژه و موثر S

Mقابل اندازه گیری بر اساس شواهدی مبنی بر اینکه پیشرفت حاصل میشود

Aدر دسترس و دست یافتنی

R مرتبط و هم جهت با ارزش ها و اهداف ما

Tتعیین زمان برای رسیدن به هدف

اهداف کوتاه مدت و دراز مدتبه برای موفق شدن به شما کمک میکند. اهداف کوتاه مدت در آینده نزدیک واقع خواهدشد، اهداف دراز مدت معمولا برای انجام آن یک سال یا بیشتر در بر میگیرد، برای رسیدن به اهداف دراز مدت اهداف کوتاه مدت تعین کنید.

به طور مثال، فرض کنید که هدف سال نو شماست دویدن ماراتن در آخر سال در ماه دسامبر. این هدف دراز مدت شماست. هدف خود را به اهداف کوتاه مدت تقسیم کنید. یک هدف دیگر برای خود تعیین کنید دویدن نصف ماراثون در ماه جولای. برای رسیدن به این هدف ، با اهداف کوتاه مدت شروع کنید، زمان و مسافت پیموده شده را هر هفته بیشتر سازید تا اینکه به مسافت پیموده شده در مارتن ۲۶.۲۲ برسید که این هدف دراز مدت شما است.

Byte Author Uploaded Image

سوال

کدام هدف کوتاه مدت است؟

انجام دهیم

انگیزه رسیدن به خوشبختی و موفقیت مستلزم تعیین اهداف است. هدف گذاری یعنی رشد، خوشحال ترو موفق تر شما میتوانید باطرز فکر صحیح به اهداف خود دست یابید تا دست به عمل بزنید و اهداف هوشمندانه ای ایجاد کنید! بدون هدف، مسیر موفقیت شما فقط یک‌خواب بدون عمل است.

چه هدفی را امروز برای تحقق رویای خود در عمل قرار خواهید داد؟ Byte Author Uploaded Image

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده