اعتبار احتمال این است که کسی امروز، در تاریخ دیر تر، قرض گرفته شده را بازپرداخت کند. این اغلب با استفاده از امتیاز کریدیت یا اعتباری سنجیده میشود.

Byte Author Uploaded Image

امتیاز یک اعتبار تقریبا بین 300 تا 900 میرسد. این است که با جمع آوری اطلاعات خاص در مورد رفتار مالی شما ایحاد شده است. این کشور به کشور متفاوت است.

این تعداد استفاده میشود توسط بسیاری از سازمانها برای اندازه گیری.اگر شما به طور مالی مسول هستید و میتوانید برای باز پرداخت قرض یا صورتحساب مورد اعتماد قرار دهید.

 • قرض های مسکن، قرض و کارتهای اعتباری. با اعتبار بهتر، نرخ بهره پایینتری را دریافت خواهید کرد.

 • شرکت های بیمه. با اعتبار بهتر،شما سیاست های ارزانتر را دریافت می کنید.

 • صاحب خانه ها و کارفرمایان. با اعتبار بهتر، شما نشان میدهید که مقید هستید.

امتیاز اعتبار

Byte Author Uploaded Image

فعالیت های مختلف مالی میتواند تاثیر بالا یا پایین بر امتیاز اعتباری شما داشته باشد.

فعالیت های تاثیر بالا

Byte Author Uploaded Image

فعالیت های مختلف مالی میتواند تاثیر بالا یا پایین بر امتیاز اعتباری شما داشته باشد.

فعالیت های تاثیر بالا

استفاده از کارت های اعتباری - در صد اعتبار موجود شما استفاده میشود.شما میخواهید از برخی اما نه از همه استفاده کنید. اگر شما یک مبلغ کارت اعتباری 1000 دالر دارید و از 300 دالر از حساب خود استفاده کرده اید این است که 30% استفاده میشود. استفاده کم بهتر است.

سابقه پرداخت- آ یا شما صورتحساب خود را به وقت پرداخت میکنید؟ راه اندازی خودکار پرداخت برای جلوگیری از پرداخت دیر یا از دست رفته، پرداخت به وقت بسیار مهم است

علائم عدم پرداخت قرض-، سلب حق اقامه دعوی، پرداخت بیش از 30 روز دیر، یا ورشکستگی میتواند 7/17 حساب شما در محل اقامت شما باشد

فعالیت های متوسط و کم تاثیر

سن اعتبار- زمانیکه شما یک حساب کاربری دارید. هر چی بیشتر اعتبار خود را در حال ساختن، بهتر است

نمبر مجموعی حساب ها- این شامل هر گونه خدماتی است که اعتبار شما را به عنوان قرض دانشجویی یا یک تلفن همراه می دهد.داشتن حساب های بیشتر بهتر است، تا زمانی که انها خوب مدیریت شوند.

سوالات اعتباری- وجود دارد دو نوع اند:

 • سوالات سخت- مانند در خواست برای کارت اعتباری، که در تاریخ اعتباری شما ظاهر میشود.

  • سوالات سخت کمتر بهتر است. آنها برای 3+ سال در رکورد خود باقی میماند.

 • نواز های نرم افزار- مانند چک گزارش اعتباری شما در تاریخچه کریدیت شما ظاهر نمی شود.

فهمیدن امتیاز کریدیت شما | Stem Lending

Quiz

محمود دارای 100% تاریخ پرداخت، 12 حساب و کارت اعتباری 7 ساله است. چگونه کریدیت خود را بطور مداوم اعتباری کریدیت خود را توصیف میکند؟

گزارش اعتباری

این یک پرونده رسمی تاریخچه اعتباری شماست و شامل اطلاعات موجود در هنگام دریافت کریدیت شما است.

یک گزارش اعتباری را میتوان از طریق چند شرکت از جمله: Equifax, Experian, and TransUnion, در کانادا و امریکا این شرکت ها باید به طور قانونی هر 12 ماه به شما گزارش دهند.

How to read your credit report

*یک یادآوری تقویم را برای بررسی اعتبار یا کریدیت خود سالانه تنظیم کنید. آگاه بودن میتواند به شناسایی اشتباهات مربوط امتیاز، سرقت هویت کمک کند. و به شما در تصمیم گیری در مورد چگونگی بهبود نمره خود کمک کند.

اگر کدام خطا وجود دارد میتوانید با شرکت ها برای بروز رسانی اطلاعات تماس بگیرید.

تاثیر اعتبار در زندگی شما

ما میتوانیم بهتر از تاثیر امتیازات اعتباری را درک کنیم!

Flaticon Icon

لی

 • سن: 24

 • $40,000در آمد در یک سال

 • امتیاز اعتباری: 620

  • احتمال بیشتر خطر

  • پرداخت دیر شده

Flaticon Icon

ماریا

 • سن: 24

 • $40,000 در آمد دریک سال

 • امتیاز اعتباری: 760

  • به نظر میرسد قابل اعتماد است

  • پرداخت سر وقت

لی و ماریا هر یک از قرض های خودرو را برای 1200$ میخواهند

آنها هر کدام به قرض دهنده میرود و برای قرض 5 ساله تایید میشوند.

امتیاز اعتبار

Lee - 620

بهره نرخ مورد تایید

12%

پرداخت ما هانه

$266.93

علاقه مند به 5 سال پرداخت شده است

$4,016

امتیاز اعتبار

Maria - 760

بهره نرخ مورد تایید

3%

پرداخت ما هانه

$215.62

علاقه مند به 5 سال پرداخت شده است

$937.46

از این سناریو میتوانم ببینیم که اعتبار بد تاثیر مالی زیادی دارد. لی تقریبا 3000 دالر بیش از ماریا برای همین سرویس پرداخت خواهد کرد.

Quiz

بر اساس این سناریو لی چگونه میتواند که امتیاز اعتباری خود را تقویت بخشد؟

انجام دهیم

آیا میتوانید به این سوالات در مورد اعتبار معلومات دهید.

 • امتیاز اعتباری چیست؟

  • چرا این مهم است؟

 • چه اقداماتی میتواند برای افزایش امتیاز اعتباری شما کمک کند؟

 • چگونه میتوان یک گزارش اعتباری رایگان را میتوان بطور قانونی در کانادا یا امریکا درخواست کرد؟

 • ایا امتیاز اعتباری خود را بررسی کرده اید و در سال جاری گزارش اعتباری خود را بررسی می کنید؟

آگاه بودن بهترین ابزار برای موفقیت مالی است.

سایر بایت های مربوط به بهبود امتیاز اعتباری را بررسی کنید!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte