تا حال پیش آمده که در اتاق پر از آدم احساس تنهایی کرده باشید؟

جایی که احساس راحتی برای ابراز افکارتان نکرده باشید؟

در این حالات، حس بی اعتمادی، مورد قضاوت قرار گرفتن، یا نادیده گرفته شدن عادی است. اینها میتوانند از نظر جسمی، روحی و روانی طاقت فرسا باشند.

مکان‌های امن میتوانند به مبارزه با این تجربیات کمک کنند.

Photo by Dollar Gill on Unsplash Photo by Dollar Gill on Unsplash

فضا های امن به گونه طراحی شده اند که احساس ارزشمندی، احترام و حمایت از شما را ایجاد کنند.

فضای امن چیست؟

:جاهای که عاری از

 • تبعیض

 • انتقاد

 • آزار و اذیت

 • و سایر آسیب های عاطفی یا جسمانی

مکان‌های امن را از کجا پیدا کنید؟

Photo by tribesh kayastha on Unsplash

یک فضای امن میتواند فیزیکی، مجازی و یا گروهی از افراد باشد.

امثال فضاهای امن:

 • کلاس درس

 • مطب داکتر

 • خانه‌های امن خشونت خانگی

 • عبادتگاه‌ها

 • آرایشگاها و سلمانی‌ها

 • گروه‌ها و جلسات حمایتی

 • کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان

 • کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان

 • خانه خودتان

چرا فضاهای امن مهم هستند؟

.فضاهای امن میتواند به نفع همه مردم باشند

فضاهای امن ابزاری مهم برای مبارزه با مشکلات روحی و روانی هستند.

فضاهای امن به ما یک خروجی یا در رو برای مشکلاتمان می‌دهد تا بتوانیم بهتر بر روی کارهایمان تمرکز کنیم.

انجام دهیم

آیا شما مرتباً به یک مکان یا فضای امن می روید؟

اگر میروید از یک عضو دیگر بپرسید که آیا تا به حال این فضای گروهی را یک جای امن قلمداد کرده‌اند؟

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده