قرار است مصاحبه تان به خوبی به اتمام برسد، و در حال جواب دادن به سوالات مطابق به مهارت‌های تان هستید، که ناگهان، با سوالی مواجه میشوید که ربطی به کار و مهارت تان ندارد.

"بزرگترین دستاورد شما در محیط خارج از کار تان چیست؟"

Minion asking What?

این سوال به چه معناست؟

این سؤال به مصاحبه‌کنندگان فرصت می‌دهد تا فراتر از رزومه ‌شما درباره‌تان اطلاعات کسب کنند. آن‌ها با این کار میخواهند بدانند که شما بجز از کارتان دیگر چه استعداد هایی دارید.

همچنان فرصتی برای شماست تا بیشتر شخصیت و مهارت های خود را از طریق موارد زیر به اشتراک بگذارید:

  • الهام های خود

  • انگیزه های خود

  • منافع های خود

Volunteers signing up at a table outdoors

مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار دهید!

از دستاوردهای اخیر تان استفاده کنید که مهارت‌های شخصی مانند خلاقیت، همدلی، رهبری، انعطاف‌پذیری، رشد، یادگیری و غیره را نشان می‌دهد. در اینجا دو مثال وجود دارد:

Flaticon Icon من برای حمایت و کمک دانش آموزان یک برنامه کمک غذایی برگزار کردم. بر‌علاوه، من یک طرح ارتباطی ایجاد کردم که جامعه محلی نیز در کمک های مالی شرکت کنند. ما برای کسانیکه میخواستند کمک کنند یک گزینه آنلاین یا حضوری ساختیم. در پایان برنامه کمک غذایی، ما 300 کیلوگرام مواد غذایی فاسد نشدنی جمع آوری کردیم که آنرا به بیش از 200 دانش آموز کمک کردیم."

Flaticon Icon "تکمیل پازل ها به من کمک می کند ذهنم تیز و هوشیارانه کار کند. در 6 ماه گذشته، روزانه 1 ساعت را به یادگیری نحوه حل مکعب روبیک اختصاص دادم. با یک روال ثابت و انگیزه‌ برای یادگیری این مهارت جدید، اکنون می توانم یک مکعب روبیک را حل کنم. با تمرین بیشتر، هدف بعدی من حل سریعتر مکعب روبیک است."

انجام دهیم

Woman jumping in excitement saying I did it!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده