آیا تا به حالی با فردی یک کشور مختلف به تماس شده اید؟

اگر بلی شاید آنها بوده باشند چندین ساعت جلو و یا عقب تر از زمان مکانی که شما به تماس شده بودید.

منطقه زمانی جهانی عبارت است از زمان محلی ای یک منطقه و یک کشور.

در سرتاسر دنیا مناطق زمانی مختلف جهانی وجود دارد.

دنیا ساعت یکسانی از روز را تجربه نمی کند یک بار.

این بدان معناست که برخی افراد روز هفته یا سال جدید خود را قبل از بقیه شروع می کنند!

how do time zones work

چرا مناطق زمانی داریم؟

سیاره ما حرکت می کند!

زمین حول محور خود می چرخد هر ساعت حدود ۱۵ درجه حرکت می کند. بعد از ۲۴ ساعت(یک شبانه روز) زمین یک دور مکمل را نکمیل می کند.

how do time zones work

جوامع برای ردیابی زمان قبل از ساعت از شماره گیری خورشیدی استفاده می کردند. زمان نه تنها بطور قابل توجهی در سرتا سر جهان متفاوت خواهد بود اما در یک جامعه کوچک هم اینگونه بود.

تصور کنید که بر اساس ساعت خورشید سعی می کنید به موقع به قطار برسید!

how do time zones work

افزایش حرکت و ارتباطات در جهان در قرن نوزده نیاز به یک سیستم یک پارچه برای ردیابی زمان را ایجاد کرد .

مناطق زمانی چگونه کار میکنند

World Time Zones: how do time zones work File:World Time Zones Map 1.png" by TimeZonesBoy is licensed under CC BY-SA 3.0

خطوط خیالی مناطق زمانی را در سراسر جهان تقسیم می کنند.

نصف النهار اصلی که از گرینویچ می گذرد, لندن مرجع مرجع و سایر مناطق زمانی هستند که بر اساس فاصله آنها از این نقطه تعیین شد.

ساعت گرینویج (GMT) زمان استندرد است.

  • هر ۱۵ درجه طول جغرافیایی غرب از این خط یک ساعت زودتر است.

  • هر ۱۵ درجه شرقی یک ساعت بعد است.

  • داشتن مناطق زمانی متفاوت به اکثر افراد در سراسر جهان اجازه میدهد که از نور خورشید حداکثر بهره را ببرند.

این ویدیو یک نمای سه بعدی از چگونگی مناطق زمانی را ارائه میدهد.

کشورها میتوانند قوانین خود را بسازند

هر کشور انتخاب نمی کند که زمان یکسان را دنبال کنند

کنوانسیون های منطقه!

Flaticon Icon چین میتوانست ۵ منطقه مختلف بر اساس GMT داشت.

در عوض چین برای تمام کشورش یک زمان واحد را انتخاب کرده است.

Flaticon Icon هندوستان قبلا دارای دو منطقه زمانی بود زمان بمبی و زمان کلکته.

اکنون هند از یک منطقه زمانی برای کشورش استفاده می کند به نام زمان استندرد هند است.

The Big Bang Theory Young Sheldon GIF by CBS

ساعت تابستانی

آیا تا کنون دقت کرده اید بعضی روزها زودتر تاریک می شوند؟

در برخی از ماه های سال, روز ها طولانی تر بیشتر از ماه های دیگر است؟

برخی کشورها زمان خود را دو بار در روز یک ساعت تنظیم می کنند سال برای استفاده بهتر از خورشید در طول روز. این ساعت تابستانی (DST) نامیده میشود.

Flaticon Icon

در بهار زمان یک ساعت جلوتر میرود و در خزان یک ساعت عقب ترمیرود.

اصطلاح (Spring forward_fall back) این تغییر را توضیح میدهد.

انجام دهیم

همه افراد ۲۴ ساعت در روز و ۳۶۵ روز هر سال را تجربه می کنند!

فقط در زمان های مختلف.

مناطق زمانی به ما کمک می کنند تا با جوامع اطراف خود در هماهنگ باشیم.

Flaticon Icon

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده