از انتقال اطلاعات است

• در انگلیسی کلمه communication از معنی اساسی شریک ساختن معلومات تا معنی انتشار امراض استفاده می شود.

• ارتباطات عبارت از انتقال اطلاعات است .

• ارتباطات عبارت از تبادل نظریه، حقایق و درک ها که منجر به تفاهم عامه گردد بنام ارتباطات یاد می شود.

• ارتباطات :- که معلومات به درستی ارسال٬ دریافت و فهمیده شود.

چرا ما ارتباط برقرار میکنیم

راوابط اجتماعی

• تا مفکوره ها و نظریات خود را با دیگران شریک کنیم.

•از دیگران معلومات حاصل کنیم.

• فیدبک یا بازدخورد را برای دیگران ارایه دهیم .

• راوابط اجتماعی را انکشاف دهیم.

• قدرت و تاثیر را به دست آوریم .

سوال

چرا نه میتوانیم ارتباط اجتماعی برقرار کنیم؟

ناتوان بودن والدین در ارتباطات

اضطراب و نگرانی

نداشتن الگوی خوب

همه گزینه ها

عناصر ارتباطات

شروع: ارتباط از زمانی آغاز می شود که یک منبع بیانیه را آغاز کند .

بازده یا فیدبک: پاسخ گیرنده به منبع ارسال می شود بازخورد را تشکیل می دهد.

کانال: کانال منبع (فرستنده) و گیرنده (شنونده) را متصل می کند.

موقیعت: مکان یا محلی است که در آن یک ارتباط رخ می دهد.

هدف:  دو طرف به درک متقابل برسند.

بیان: از توانایی انتقال یا برقراری ارتباط تشکیل شده است.  تسلط٬ وضوح و قابل فهم بودن بیان٬ راهی برای ایجاد ارتباط موثر است.

زبان: مهمترین عنصر ارتباط است.

سوال

موانع رسیدن به درک متقابل چیست؟

هیچکدام

حرف زدن غیر قاطعانه

صحبت کردن با خشونت

گوش کردن فعالانه

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات نظر به کانال ارتباطی:

  1.         شفاهی

  2.   غیر شفاهی

انواع ارتباطات از نظر سبک و هدف :

  1.        ارتباطات رسمی

  2.     ارتباطات غیر رسمی     

Photo by Headway on Unsplashعکس از Headway از وبسایت آنسپلش

زمانی را که ما در ارتباط مصرف می کنیم:

۱: نوشتاری  ۹٪

۲: مطالعه کردن  ۱۶٪

۳: گفتن  ۳۰٪

۴: شنیدن  ۴۵٪

انجام دهیم

• ارتباطات در همه جا همه وقت اطراف ما اتفاق می افتد٬ و ما تقریبا ۷۰٪ وقت خود را در دریافت و یا ارسال پیام ها مصرف می کنیم.

بخاطر داشتن ارتباط موثر

۱: پر انرژی باشید

۲: به نکات منفی در روابط اجتماعی پایان دهید

۳: هر کاری را با علاقه و عشق شروع کنید

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

من اطمینان دارم می‌توانم آنچه را که آموخته‌ام به کار گیرم.

من این درس را به دیگران توصیه می کنم.

به کوشش

NI